• pagina principala psihologie
  • versiunea psiho in limba romana
  • versiunea psiho in maghiara
  • versiunea psiho in engleza
Traditie multiculturala si valori europene

Regulament admitere 2013-2014

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

 

 

I.    CONDIŢII GENERALE DE ADMITERE

 

În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199,  200 şi 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, precum şi în temeiul HG nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al HG nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, cu modificările ulterioare, al HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi al   HG nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice sociale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 71/2013, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat se face prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare, organizarea admiterii este de competenţa Senatului Universităţii. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie.

 

A. 1. Admiterea în învăţământul superior se organizează astfel:

    • pe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat,
    • pe locuri cu taxă (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)