• psiedu

Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat CNFP:

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE

LOCURILE PENTRU AMBELE SERII AU FOST OCUPATE

 

Numărul de credite  transferabile alocate: 22

Grup țintă: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3673/02.05.2022

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere, diploma de licență, diplome corespunzătoare postului

Actul de studii eliberat cursantului: Certificat pentru absolvirea programului pentru dezvoltarea profesionala continua şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

Număr de locuri: Seria I –  25 locuri (nu mai sunt locuri)

                            Seria II – 25 locuri (nu mai sunt locuri)

Ocuparea locurilor se face în ordinea depunerii dosarelor, până la epuizarea celor 25 de locuri/Serie.

Cursurile pentru Seria II vor începe în luna martie 2024.

Activitățile programului se vor desfățura on-line.

 

 

Acte necesare pentru înscriere:

dosar plic

adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)

cerere prin care se solicită înscrierea la curs (model aici)

copie legalizată după diploma de licență și Suplimentul de Diplomă (Legalizarea se face la Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox)

copie xerox după diplomă de bacalaureat și Foaia matricolă (nelegalizată)

copie dupa certificatul de naștere  xerox

copie  dupa certificatul de căsătorie  xerox nelegalizat (daca este cazul)

copie după cartea de identitate (CI) xerox

Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.

Depunerea dosarelor se face începând cu data de 05 septembrie 2023  de luni-vineri, între orele 9-12, Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), Birou cu publicul, parter

 

  

  Informaţii generale

            Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfăşura în sistem on-line)

            Credite transferabile – 22

            Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe) 

 

Persoana de contact:

 Mirela Moteoc, e-mail  mirela.moteoc@ubbcluj.ro