• psiedu

Anunturi

Anunt ierarhizare locuri bugetate

Ierarhizarea pe locuri bugetate la sfârşitul anului universitar 2018-2019 – cazuri sociale
Referitor la păstrarea locului bugetat pe anul universitar 2019-2020 vă comunicăm următoarele:
 

1.  Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (la nivel licenţă sau master), în baza sistemului european de Credite transferabile (ECTS) şi a articolului 60 (cap. XI) al prezentului regulament, în vederea păstrării locului bugetat obţinut, pot depune dosare de cazuri sociale numai studenţii de la buget, indiferent de vârstă:

  • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
  • Studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite (1263 venit net/membru de familie);
  • Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite (1263 venit net/membru de familie);

 
Studenţii vor depune la Secretariat în perioada 2 – 6  septembrie 2019 şi 9 – 13 septembrie 2019, actele din care să reiasă venitul net pe lunile iunie, iulie, august 2019.
 

La dosarul de ierarhizare pe loc bugetat se vor depune următoarele documente:
1. Cerere tip, vizată de către secretariatul facultăţii
2. Copie a buletinului/cărţii de identitate
3. Copii ale buletinulor/cărţilor de identitate ale părinţilor
4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlaţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
5. Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
6. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori
7. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii, ale părinţilor acestora şi ale membrilor familiei majori, după caz:
a. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare
b. adeverinţă de şomaj
c. adeverinţă de venit net
8. Copie (copii) după certificatul (certificatele) de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (ambii părinţi), se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia.
9. Copie după hotărîrea judecătorească  pentru cei proveniţi din plasament familial.
10. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia
11. Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obtinute din activităţi autorizate ( chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)
12. Declaraţie pe proprie răspundere dată la notar pentru fiecare membru major al familiei (inclusiv studentul), că nu obţine alte venituri decât cele pentru care s-au adus documente justificative.
 
Decanatul

 


Anunt important pentru studenti - Cereri

 

In perioada 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, septembrie 2019, între orele 9-12, se pot depune la secretariatele facultăţii cererile pentru:
- prelungire de studii;
- reluarea studiilor;
- întreruperea studiilor;
- reînmatriculare;
- parcurgerea a doi ani de studiu intr-un an universitar;
- transfer (art.41/ECTS): cerere transfer intern, cerere transfer extern;
- dosar social pentru păstrarea locului bugetat (vezi anunt ierarhizare cazuri sociale);
- cereri cazare, se completeaza on-line (vezi link-ul pe site-ulfacultatii), pana la data de 20 septembrie 2019, ora 23:55.

CONTRACTE DE STUDIU:
Studentii din anul II si III (2019-2020) vor completa contractele online, le vor lista si transmite la Secretariat începând cu prima zi de şcoala (30 septembrie 2018).
ATENTIE: Pentru actualizarea acestor contracte, optiunea din platforma AcademicInfo este activa in perioada 01 septembrie 2019 - 30 septembrie 2019.

 


 

Programarea probelor examenului de Admitere 2019

 

Au fost afisate programarile pentru sustinerea probelor concursului de admitere 2019:

 

Programarea probelor de admitere - nivel Licenta

 

Programare susțineri examen admitere - nivel Master

 


< 1 ... 87 88 89 90 91 ... 95 >